pažeminti

pažeminti
1 pažẽminti tr. K, Rtr 1. M, , , Pns padaryti žemesnį, nuleisti žemyn: Aukštą stalą pažẽmink J. Reik girnas pažẽminti: stambiai mala Pvn. Prieš pradedant arti lauką, reikia nuspręsti, ar ne laikas skersvages pagilinti arba jų šlaitus pažeminti . [Daugų ežero] vandenį pažeminus, vėžiams nebuvo kur pasislėpti ir veistis, vanduo nutolo nuo medžių šaknų, tad vėžiai pradėjo nykti sp. Biržulio, Akmenos, Inkrato ir daugelio kitų ežerų vandens lygis buvo pažemintas jau prieš kelis dešimtmečius sp. Žydams aukštesnę ne kaip reikiant šuolę pastačius, Plungės klebonas norėjo stogą nuplėšęs pažeminti M.Valanč. Imki, broleli, plieno kirvelį, pažemink, broleli, skirpsto slenkstelį LTR(Jz). Duobes ir lomas sulygino, kalnus pažemindami, o klones papildydami DP24. Visokias klonis bus papildytas ir visokias kalnas ir kalnelis bus pažemintas SPI122. | refl. K, NdŽ, .nuleisti per žemai: Vieną obelę pažẽminau sodint (per giliai įleidau šaknis į žemę) Rm. Nesureguliuoti, sunkiai nuspaudžiami nuleistukai dažnai pažemina šūvį . Pažẽminau šūvį. Būtų likęs ant vietos Dkš.sutrumpinti (ppr. vardą): Damutė teip jau pažẽmintas vardas [iš Domicelės] Kvr.numušti, padaryti mažesnį: Kap paslenkiu, galva sukase – spaudimas pažẽmintas (žemas) Dv. Daigams sudygus temperatūra pažeminama . 2. Blv, 1, KlK53,44, Slm, Jnšk perkelti į menkesnę, žemesnę vietą, padėtį, tarnybą: Kaip tu, karalius tokis, netiki Dievu, tai taũ gi anas pažemint gali Grv. Po to vel kitas (karalius) rasis, tas macnesnis bus už pirmuosius visus ir jis tris karalius pažemys BBDan7,24. 3. padaryti storesnį, nuleisti (balsą, garsą): Gaidą pažẽminti NdŽ. Visus muzikinės sistemos garsus galima paaukštinti ir pažeminti . Pažeminęs balsą tarė Mažrimas J.Avyž. 4. H172, R, R126,268, 166, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL233, Rs, Žr, Jrb prk. sumenkinti, paniekinti: Tai labai nuog žmonių buvau pažẽmytas DrskŽ. Tokie atsiliepimai pažẽmina žmogų 1. Žmonys nora kitą pažẽminti, supeikti, i kam taip?! Rdn. Pri žemės žmogus daba pažẽmintas, apvogtas Krš. Seni žmonės ūtura, kad jeigu sapny su bajoru kalbėjais, tavę kas pažẽmins Dgč. Tie Šakiai toki lyg pažẽmyti buvo, o dabar plaukia iš visų pusių čia žmonys LKT190(Šk). Savigarbus žmogus nepažemina savęs negarbingais darbais ar veiksmais . Gana to, kad žmonės ėmė manyti, jog išpravardžiuoti galvijais pažemina, o gyvulius žmoniškai išvadinti – juos paaukština Vaižg. Labai negerai yra, kad žmogus save teip pažemina Tat. Tegu, kaip sako, reikia ginti avis, bet nepridera ir vilkus suvis pažeminti Blv. Nesa, kursai pats save paaukštys, bus pažemintas VlnE103. Nesa visokias, kuris save aukština, bus pažẽmintas, o kuris save žemina, bus paaukštintas DP338. Pažemink labai dvasią tavą DP497. Kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas SkvMt23,12.
pažẽmintai adv.; Sut: Gyvybė gūžiasi pažemintai menka . | refl. Q120, H172, R, R126, 166, Sut, N, K, NdŽ, : Pasižeminąsis H166. Pasižemink ir tu ben kartą Kel1881,55. Petronėlė pasijuto užgauta, veltui pasižeminusi Vaižg. Kas teipag išsikels, bus pažemintas, o kas pasižemins, bus iškeltas Ch1Mt23,12. Kursai pats pasižemina, tas bus paaukštintas BPII353.
5. refl. būti nuolankiam, nusižeminusiam: Aš esmi jūsų pasižeminąs tarnas ir brolis Ns1853,1. Pasižeminantį iš dulkių iškelti B. [Kristus] pasižemino kaip tarnas … del žmogaus išgelbėjimo 450. Žmogus pasiturįs, veizdėdamas ant to, kas apie jį žiba, gal pasipūstie, bet kada šalin tai visa atstatęs padūmoja, pasižemint tur SPII184. Pasižemino patsai save ir buvo paklusnas ik smerties VlnE54. Pasižeminkiat tada po sylinga ranka Dievo, idant jus paaukštintų čėsu savo Vln44. Po akim … Dievo pasižeminę ing … Kristų tikėkime BPII381. Tuogi anys (išminčiai) pasižemina ir jam (gimusiam Jėzui) čėstį duost BPI157. O mizerna kirmėlė, dulkė … ir pelenai gėdis pasižemint ir klauptis DP151-152. Kurs pasižeminas, tas didžiu pastoja BbSir20,11. Taigi kas pasižemys, kaip tas kūdikėlis, tas yra didžiausiasis dangaus karalystėje BbMt18,4. 6. numušti, nuleisti (ppr. kainą): Pažẽmyk agurkus, mažiau prašyk Dgp. \ žeminti; įžeminti; nužeminti; pažeminti; sužeminti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pažeminti — pažẽminti vksm. Pažẽmino piani̇̀no kė̃dę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasišiukšlinti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: pasišiùkšlinti, pasišiùkšlina, pasišiùkšlino Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: veiksmažodis Pateikta: 2012 04 07. Atnaujinta: 2014 04 10. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: pasidaryti gėdą,… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • apgėdinti — tr. 1. negarbę padaryti, pažeminti: Kam negarbę padaryti, ką apgėdinti KII314. Aš apgėdinau jį, t. y. apskelbiau gėdingus jo darbus J. Rods negražu žiliems bernams, kad juos koks berniuks glūpoks apgėdina dirbdams K.Donel. Jis tuoj apgėdina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibjaurinti — apibjaũrinti tr., apbjaũrinti K; R 1. MTXIX padaryti bjaurų, apdarkyti, apgadinti, pažeminti: Tu apibjaurinai, t. y. bjauriu darei J. Valgyt nepraustomis rankomis tatai neapbjaurina žmogų BtMt15,20. Griekais didžiais aš apibjaurintas PK62. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibjaurioti — tr. 1. žr. apibjauroti: Kad [žąsys] aukso tiltą neapibjauriotų PP54. 2. apšmeižti, pažeminti: Mergaitė, kuri mane apibjauriojo, dabar nuo savo vyro kenčia – jos akys nuolatos parverktos Ašb. bjaurioti; apibjaurioti; išbjaurioti; nubjaurioti; pab …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspjaudyti — tr. 1. Q84, R, MŽ, Sut, N, L, LL166, Š, NdŽ iter. apspjauti 1: Neapspjaudyk drabužių J. | Jau galėsma šienauti – žolė apspjaudyta (apdrikusi lyg seilėmis, tokiomis putomis) Kl. ^ Apspjaudę nulaižo (pirmiau keikia, paskui giria) BzF51. | refl. Š:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apteršti — 1 apter̃šti, ia (àpteršia J), àpteršė tr. KII164, Š, Rtr, KŽ, Skr; LL98,129, L 1. R383, MŽ514, N, K, NdŽ, Ds nešvarumais sutepti, apipurvinti: Kiaulė įkišus snukį àpteršė valgį J. Su rankomis bjauriomis veidą àpteršei, t. y. sumurkšlinai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaipyti — tr. 1. refl. padaryti grimasą, nusiviepti: Kai gavo kuokulu, apsišaĩpė kaip vilkas ir atsitraukė Ėr. 2. B, R, MŽ, N, A1884,290, Rtr, NdŽ, KŽ apjuokti, pašiepti: Apšaipyti yra apšidyti J. Mergos apšaĩpė girtąjį K. Apšaipau, išjuokiu, apgėdinu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bemolis — bemòlis sm. (2) TrpŽ muz. ženklas muzikos garsui pažeminti pustoniu …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”